ГОД Борис Васильович

(18.08.1960, м. Бобровиця Чернігівської обл.) – учений, краєзнавець, педагог, д-р педагогічних наук (2006), канд. іст. наук (1992), проф. (2006), відмінник освіти України (1996).

Закінчив іст. факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1983). З верес. 1983 працює в Полтавському державному педагогічному інституті (нині – університет) ім. В. Г. Короленка на посадах асистента, ст. викладача, заст. декана іст. факультету, доц., декана іст. факультету, зав. кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії, проректора університету з науково-педагогічної роботи. Авт. бл. 250 наукових праць з історії, іст. краєзнавства, історії педагогічної думки, у т. ч. з історії релігії та релігійного виховання.

Лауреат обл. премії ім. Па­наса Мирного (2007).

Пр.: Виховання в епоху європейського Відродження (середина XIV – початок XVI століття). – Полтава: АСМІ, 2004. – 464 с.; Гуманістичний світогляд і християнська традиція // Год Б. В. Європейське Відродження: історія, політика, педагогічна думка (нариси). – Полтава: АСМІ, 2008. – С. 86-101; Деякі методи діяльності Ради в справах Російської православної церкви та Ради у справах релігійних культів з ліквідації Української греко-католицької церкви (1945–1947 рр.) // Історія релігій в Україні: Пр. Х міжнародної науково-практичної конференції. – Кн. 1. – Львів: Логос, 2000. – С. 101-107; Вплив християнства на народні світоглядні уявлення українців // Християнські старожитності Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 1999. – С. 173-178; Характеристика Ісуса Христа та інтерпретація християнства у філософії Ф. Ніцше // Християнство і культура: історія, традиції, сучасність [зб. наукових праць]. – Полтава, 1998. – С. 134-137; Релігійне життя в Україні у 1920–1928 рр. Виникнення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) // 2000-ліття християнства і шкільна історична освіта [мат. міської науково-практичної конференції]. – Полтава, 2000. – С. 54-62; Європейське Відродження і християнська традиція // Вісн. академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2006. – № 3. – С. 147-155.; «Християнський гуманізм» і морально-релігійне виховання в епоху європейського Відродження (XV–XVI століття) // Зб. наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – Вип. 3–4 (55–56). – Сер. «Педагогічні науки». – С. 3-16.

Літ.: Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю): Довід. – К.-Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 46; Українські історики ХХ століття: Бібліографічний довід.: Сер. «Українські історики». – К.: Інститут історії НАНУ, 2006. – Вип. 2. – Ч. 3. – С. 48.

О. П. Єрмак.