НАГОРНА Тамара Віталіївна

(11.08.1981, с. Мартинівка Гадяцького р­ну Полтавської обл.) – дослідниця історії течій православного походження в Україні, канд. іст. наук (2007).
Закінчила іст. факультет Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка (2003), юридичний факультет Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (2006). Трудову діяльність в Полтавському державному педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка розпочала 2003 на посаді асистента кафедри історії України, впродовж 2003–2006 навчалася в аспірантурі університету зі спеціальності «історія України». Працювала вчителем історії та правознавства Полтавського НВК № 16 (2002–2006). З 2006 – старший викладач, з 2008 – доц. кафедри правознавства. У лют. 2007 призначена заст. декана факультету фізичного виховання, у верес. 2007 обрана деканом факультету. З 2008 – зав. кафедри правознавства. Стипендіат КМ України для молодих учених (2008–2009). Сфера наукових інтересів – державне регулювання діяльності релігійних громад у період нової історії, еволюція законодавства у релігійній сфері (18 – поч. 20 ст.); правові основи організації викладання фізичного виховання у середній та вищій школах в сучасній Україні.
Пр.: Порівняльний аналіз ідеології православних сект і протестантських общин на предмет привабливості її для віруючих // Філософські обрії. – 2002. – № 8.; До питання класифікації православного сектантства // Науковий вісн. Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2002. – Вип. 12.; Істинно православні в Україні: невідомі факти чи замовчувані сторінки історії? // Сіверянський літопис. – 2003. – № 1.; Політичні тенденції діяльності духовних християн в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) // Релігійна свобода. Релігія і церква в Україні: уроки минулого і проблеми сьогодення. Науковий щорічник / За загальною ред. А. Колодного, М. Новиченка, О. Сагана. – К.: Світ Знань, 2003.; Течії православного походження в Україні ХVІІІ–ХІХ століть: проблеми класифікації // Науковий вісн. Чернівецького університету. Зб. наукових праць. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 242–243. Філософія.; Сучасні підходи до проблеми класифікації релігійних течій православного походження в Україні у період нової історії // Вісн. Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2005. – № 5.; Знати, любити, берегти… (Курс «Історія Полтавщини» та його роль в системі вивчення вітчизняної історії) // Історія в школах України. – 2005. – № 5.; Поява христовірів в Україні: спроба часової та територіальної локалізації // Наукові зап. з української історії: Зб. наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – Вип. 16.; Політика держави щодо православної церковної опозиції на початку 20-х років ХХ століття: відкриті та приховані напрямки // Наукові пр. іст. факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – Вип. V; Динаміка чисельності духовних християн в Україні наприкінці ХVІІІ – у першій пол. ХІХ ст. // Історична пам’ять. – 2006. – № 1; Духовні християни українських губерній на сторінках часопису «Миссионерское обозрение» (ХІХ – початок ХХ ст.) // Мат. V Международного семинара «Вклад украинцев в российскую культуру» 25–28 мая 2005 года / Под общей редакцией Т. Н. Лебединской. – СПб., 2006.
О. П. Єрмак.