КИРИДОН Алла Миколаївна

(07.12.1960, м. Біла Церква) – вчений-історик, педагог, д-р іст. наук (2007).

Закінчила Київський дер­жавний університет ім. Т. Г. Шевченка (1984) (тепер –університет). Відтоді працює у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації: Полтавському державному педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка – асистент кафедри історії КПРС (15.08.1984–15.11.1986), асистент (01.01.1990–01.09.1990), доц. (з 18.05.1991) кафедри політичної історії (з 15.11.1991 – кафедри історії України), зав. (09.03.1992–31.01.2002), доц. (20.02.2006–01.03.2007), проф. (01.03.2007–30.08.2007) кафед­ри історії України; Київському міжнародному університеті – проф. кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики (з 01.09.2007). Гол. ред. колегії «Вісника Київського міжнародного університету». Напрям наукових інтересів: міжнародні відносини; проблеми ідентичності в умовах глобалізації; державно-церковні відносини. Авт. понад 120 наукових та методичних праць, у т. ч. 2 монографій.

Пр.: Коли замовкли церковні дзвони. – Полтава: [Б. в.], 1991. – 47с. (у співавт.); Церковне багатство і духовна убогість. – Полтава: [Б. в.], 1991. – 63 с. (у співавт.); Обновленський рух на Полтавщині // Рідний край. – 2000 – № 1 (2). – С. 96-98; Поборник Українського православ’я. Парфеній Левицький (до 145-річчя з дня народження) // ПЄВ. – 2003. – Ч. 9. – С. 94-115; Обновленство в Україні. Група Православного українського прогресивного духовенства і мирян на Полтавщині (початок 20-х років ХХ століття) // Історична пам’ять: Наук. зб. – Полтава: АСМІ, 2003. – № 1–2. – С. 24-31; Більшовицька держава і православна церква в Україні. 1917–1930-ті роки. – Полтава: АСМІ, 2004. – 336 с. (у співавт.); Парфеній Левицький і рух за автокефалію Української православної церкви // Вісн. Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Історія. Вип. 77–79. – К.: Вид.-поліграф. Центр «Київський університет», 2005. – С. 79-82; Українська православна Церква (1930–1936 рр.) // Укр. іст. журн. – 2005. – № 3. – С. 143-159; Час випробувань: держава, церква і суспільство в радянській Україні. 1917–1930-х років. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 384 с.; Висвітлення історії Полтавсько-Переяславської семінарії на сторінках часопису «Полтавские Епархиальные Ведомости» // Зб. наукових праць. Сер. «Історія та географія». – Харків: Майдан, 2007. – С. 25-28; State-Church Relations under the Conditions of Stabilization of Totalitarian Regime in Soviet Ukraine (1917–1930s) // Democracy vs. Authoritarianism. Abstracts // Warsaw East European Conference 2007. 4th annual session. – Warsaw, 2007. – P. 52; Держава-Церква-Суспільство в радянській Україні: історіографія, джерела, методологія дослідження. – К.: КМУ, 2007. – 96 с.; Релігійно-церковне життя на Полтавщині в умовах нацистської окупації // Маловідомі сторінки історії Другої світової війни в Україні та на Полтавщині: Зб. наук. статей за матеріалами Всеукр. наук. конф. (23–24 трав. 2007 р.). – Полтава: АСМІ, 2007. – С.199-208; Більшовицька модель державно-церковних відносин у радянській Україні (1917–1939) // Polska i jej wschodni s№siedzi / Pod red. A. Andrusiewicza. – T. 9. – Rzeszуw: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 18­29; Полтавський єпархіальний з’їзд Соборно­єпископської церкви ( 1927 рік) // Історія релігій в Україні. ХVІІІ Міжнародна конференція, м. Львів, 12–15 трав. 2008 р. – Львів: Логос, 2008. – Кн. 1. – С. 376­390; Современная религиозная ситуация в Украине // Свобода совести в России: ист. и современный аспекты: Сб. ст. – М.: Российское объединение исследователей религии, 2007. – С. 503­513; Православна церква в роки голодомору // «Секретно. Не для печати»: До 75­річчя голодомору­геноциду 1932–1933. – К.: КиМУ, 2008. – С. 169­97; Держава­церква­суспільство радянської України у висвітленні публіцистики 1920 – початку 1930­х років // Historia­mentalnoњж­toїsamoњж: Miejsce i rola historii oraz historykуw w їyciu narodu polskiego i ukraiсskiego w XIX i XX wieku. – Rzeszуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – Р. 417­438.

О. А. Білоусько.